Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5798469
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5692925
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3443988
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3192256
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140495
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2691001
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626853
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2492403