Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5767420
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5312938
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3375509
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3176848
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3136144
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2678062
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2622101
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2435529