Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5821925
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5803838
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3459283
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3199208
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3143153
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2700273
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628967
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2515679