Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Mới
Giới tính Nam
Đơn vị Trung Cấp giao thông vận tải
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1060 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 48497 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này