Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Mai Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Bình
Quận/huyện Huyện Đắk Đoa
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 538 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 21551 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này